Πολιτική Απορρήτου

driver

Σύμφωνα με το άρθρο  13 ("Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εάν συλλέγονται δεδομένα από το υποκείμενο των δεδομένων") και 22 ("Αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με τα φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ") του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα όλων των μερών (στο εξής "ενδιαφερόμενα μέρη") που εγγράφονται στον ιστότοπο  www.glassdrive.gr  (στο εξής "Ιστότοπος") θα υποβληθούν σε επεξεργασία από τη Saint-Gobain Autover Hellas A.E. , με έδρα στην  Θεσσαλονίκη, και συγκεκριμένα στον Δήμο Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης, στην οδό Πόντου (περιοχή Β’ ΚΤΕΟ), Τ.Κ.: 57009, με ΑΦΜ: 094122906 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης (εφεξής ο "Υπεύθυνος Επεξεργασίας"), ο οποίος ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων (ελεγκτής), σε χειρόγραφη, τυπωμένη, ψηφιακή ή μηχανογραφική μορφή.

Δεδομένου ότι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων είναι νομικό πρόσωπο που ανήκει σε όμιλο εταιρειών (ο όμιλος Saint-Gobain, εφεξής και ο "Όμιλος"), σας ενημερώνουμε ότι εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σκοπεύει να μεταφέρει τα δεδομένα σας σε οντότητες που ανήκουν στον Όμιλο, αυτό θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ ("Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες").

Θεωρούμε σημαντικό να παρέχουμε στα ενδιαφερόμενα μέρη τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, προκειμένου να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές σχετικά με τους σκοπούς της χρήσης τους. Για τους λόγους αυτούς, σας ζητάμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή τη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 1. Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα σας και ποιος έχει πρόσβαση σε αυτά;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας αποθηκεύει τα δεδομένα των ενδιαφερομένων σε ένα συγκεκριμένο διακομιστή που βρίσκεται στην Ευρώπη και εκτελεί όλες τις άλλες εργασίες επεξεργασίας μέσω του προσωπικού που έχει οριστεί για τον σκοπό αυτό.

Η βάση δεδομένων είναι προσβάσιμη μόνο από τα εξουσιοδοτημένα μέρη με μεθόδους που εγγυώνται την προστασία και την εμπιστευτικότητα, ως αποτέλεσμα της θέσπισης μέτρων ασφαλείας που αποσκοπούν στην αποφυγή απώλειας δεδομένων, παράνομης ή εσφαλμένης χρήσης και μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

      2. Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω αυτής της φόρμας και υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον ελεγκτή, υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, μπορούν να γνωστοποιηθούν σε άλλα εθνικά και διεθνή νομικά πρόσωπα του ομίλου Saint-Gobain του οποίου είναι μέλος ο ελεγκτής δεδομένων. Η παροχή προσωπικών δεδομένων και οποιασδήποτε συναίνεσης για επεξεργασία, εφόσον απαιτείται, είναι προαιρετική για όλους τους χρήστες

Από την άποψη αυτή, διευκρινίζεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. Για να μπορέσει ο ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες που ζήτησε ρητώς και να τεθούν στη διάθεση του εκ μέρους του ομίλου, όπως για παράδειγμα η λήψη λογισμικού, αντικειμένων πληροφορικής (π.χ. αντικείμενα BIM) ή τεκμηρίωσης εν γένει, ο διαδικτυακός χρήστης των τελευταίων, πρέπει να προβεί σε εγγραφή σε εκδηλώσεις και ιδίως σε μαθήματα κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής), επιτυγχάνοντας την παροχή τεχνικών, εμπορικών ή ενημερωτικών πληροφοριών εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών που είναι χρήσιμες για τη συμμετοχή σε εκδηλώσεις στις οποίες έχει εγγραφεί ο ενδιαφερόμενος·
 2. Για την αποστολή ενημερωτικών επικοινωνιών (με σκοπό την ενημέρωση του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με τις δραστηριότητες του Ομίλου, όπως προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις, ειδήσεις) στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τον αριθμό τηλεφώνου ή στη διεύθυνση που παρέσχε ρητά κατά τη στιγμή της εγγραφής στον ισότοπο και, γενικά, στις δράσεις εμπορικής επικοινωνίας·
 3. Για χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται με τα προαναφερθέντα μέσα (άνοιγμα και ανάγνωση επικοινωνιών, μεταφόρτωση εγγράφων/αντικειμένων/προγραμμάτων που δημοσιεύονται στον ιστότοπο, χρήση λογισμικού, συμμετοχή σε εκδηλώσεις και μαθήματα) για να περιγράψουν (π.χ. να αναλύσουν) προτιμήσεις και ενδιαφέροντα του ενδιαφερόμενου μέρους για να του προσφερθεί μια πιο συναφής και εξατομικευμένη εμπειρία·
 4. Για ανταλλαγή με τρίτους που δραστηριοποιούνται στην ίδια αγορά αναφοράς, για σκοπούς τεχνικών και εμπορικών συνεργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι, για την υπόθεση αυτή, ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξασφαλίζει ότι θα επικοινωνήσει με τα εν λόγω τρίτα μέρη για να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ ("Πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται εάν τα προσωπικά δεδομένα δεν έχουν ληφθεί από το υποκείμενο των δεδομένων") και αυτό εντός 30 ημερών από την παραλαβή αυτών των δεδομένων·
 5. Διοικητικούς σκοπούς.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων χρησιμοποιεί τα δεδομένα των ενδιαφερομένων μερών σύμφωνα με τις επιλογές που ο ενδιαφερόμενος ασκεί ελεύθερα με τη ρητή συγκατάθεσή του, κατά τη στιγμή της συλλογής, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει ανάγκη συμμόρφωσης με συμβατικές ή νομικές υποχρεώσεις.

      3. Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η διάρκεια της επεξεργασίας δεδομένων καθορίζεται εντός 12 μηνών από την ημερομηνία που τα διαβίβασαν οι ενδιαφερόμενοι για πρώτη φορά στον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων ή έχουν επιβεβαιώσει εκ νέου τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία τους. Από την ημερομηνία λήξης της σχέσης, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, τα δεδομένα διατηρούνται σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις.

      4. Πώς μπορείτε να εκφράσετε, να τροποποιήσετε ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας;

Η συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων που σχετίζονται με τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω μπορεί να εκφραστεί ξεχωριστά για καθένα από αυτά χρησιμοποιώντας τα πλαίσια στο τέλος της φόρμας εγγραφής.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να τροποποιήσουν ή να αποσύρουν τη συγκατάθεσή τους ανά πάσα στιγμή χωρίς να χρειάζεται να παράσχουν περαιτέρω εξηγήσεις: ως επακόλουθο της ανάκλησης, τα δεδομένα τους διαγράφονται ή μετατρέπονται αμέσως σε μορφή που δεν μπορεί να αναχθεί στους ίδιους (για στατιστικούς λόγους).

Η συγκατάθεση μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει αυτό το αίτημα στη διεύθυνση: GDPR.AH@saint-gobain.com.

      5. Ποιοι είναι οι επεξεργαστές δεδομένων;

Η λίστα επεξεργαστών δεδομένων είναι διαθέσιμη στο γραφείο του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ("ΥΠΔ"), στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για περισσότερες πληροφορίες.

      6. Ποια δικαιώματα μπορείτε να ασκείτε στα προσωπικά σας δεδομένα;

Σύμφωνα με το άρθρο 15 (Δικαιώματα πρόσβασης του ενδιαφερόμενου μέρους) του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ, ως πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να αποκτάτε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, πρόσβαση στα δεδομένα σας για να λάβετε τις ακόλουθες πληροφορίες:

 1. Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες των δεδομένων, την περίοδο διατήρησης, τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες, ακόμη και αν δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση·
 2. Τη διόρθωση, ακύρωση, περιορισμούς στην επεξεργασία, ή αντίθεση στην ίδια την επεξεργασία των δεδομένων.
 3. Την επαλήθευση της ύπαρξης μιας αυτόματης διαδικασίας λήψης αποφάσεων για εσάς σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ·
 4. Το δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή·
 5. Το δικαίωμα διαγραφής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 (Δικαίωμα διαγραφής ("δικαίωμα λήθης") του κανονισμού 679/2016 της ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. IV του Κανονισμού 679/2016 της ΕΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν πάντοτε το δικαίωμα να λαμβάνουν, σε σταθερό μέσο, αντίγραφο των δεδομένων τους, όπως έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων) του προαναφερθέντος κανονισμού, το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται τη λεγόμενη "φορητότητα" των δεδομένων, δηλ. το δικαίωμα άμεσης μεταφοράς δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από έναν ελεγκτή δεδομένων σε άλλον, υπό τον όρο επαλήθευσης της σκοπιμότητας.

     7. Στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ("ΥΠΔ")

Γραφείο του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων ("ΥΠΔ")

του ομίλου Saint-Gobain για την Ιταλία και την Ελλάδα

Via Ettore Romagnoli, αρ. 6

I - 20146 Μιλάνο

e-mail: GDPR.AH@saint-gobain.com

     8. Ανήλικοι

Τα ενδιαφερόμενα μέρη γνωρίζουν ότι αυτός ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν δεν απευθύνονται σε ανηλίκους.

Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ενθαρρύνει την εγγραφή των γονέων των εγγεγραμμένων ανήλικων ατόμων: με αυτόν τον τρόπο οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν οι ίδιοι τις υπηρεσίες και να γνωρίζουν πάντα τις πρωτοβουλίες που θέτει στη διάθεσή των επισκεπτών ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων και να επαληθεύουν συμμόρφωση με τις προσδοκίες τους και τα δικά τους μοντέλα και εκπαιδευτικές διαδρομές.