ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟY ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

glassdrive
  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης του Δικτυακού Τόπου (στο εξής, "Όροι") καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο ιστότοπος www.glassdrive.gr (στο εξής: "Ιστότοπος").

Τον ιστότοπο διαχειρίζεται η εταιρεία Saint Gobain Autover Hellas Α.Ε. (στο εξής "SG"), με έδρα στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στον Δήμο Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης, οδός Πόντου (περιοχή Β' ΚΤΕΟ), Τ.Κ. 57009, με Α.Φ.Μ. 094122906 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, εταιρία μονομετοχική, υποκείμενη στην διαχείριση και συντονισμό της εταιρείας υπό το γαλλικό δίκαιο Saint-Gobain Glass France SA.

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου, εννοούμενη ως πρόσβαση, περιήγηση ή εγγραφή σε αυτόν, συνεπάγεται την αποδοχή, σιωπηρή και ανεπιφύλακτη από τον χρήστη (εφεξής "χρήστης του Δικτυακού Τόπου", εννοούμενος ως επισκέπτης του Δικτυακού Τόπου καθώς και ως εγγεγραμμένος χρήστης, επίσης "Χρήστης") των Όρων.

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν συμφωνεί με κανέναν από τους Όρους, είναι συνεπώς υποχρεωμένος να εγκαταλείψει αμέσως τον ιστότοπο.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η SG διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, τους παρόντες Όρους, ο Χρήστης καλείται να λάβει καλή και πλήρη εικόνα αυτών των Όρων σε κάθε πρόσβαση στον Ιστότοπο.

 

  1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Ο ιστότοπος παρέχει πληροφορίες καθαρά για σκοπούς πληροφόρησης για την SG και άλλες εταιρίες του ίδιου ομίλου Saint-Gobain στο οποίο ανήκει η ίδια η SG.

Οι πληροφορίες παρέχονται, γενικά, μέσω εγγράφων, εικόνων και περιγραφών των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται από την SG στις άλλες εταιρίες του ομίλου Saint-Gobain (στο εξής:Περιεχόμενο").

Ως εκ τούτου, εφιστάται η προσοχή του χρήστη στο γεγονός ότι, σε καμία περίπτωση, τα Περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου δεν ενδέχεται να αποτελούν προσφορά στο κοινό.

Η SG καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για την ενημέρωση των Περιεχομένων του Ιστότοπου.

Ωστόσο, η SG δεν παρέχει καμία εγγύηση, σιωπηρή ή ρητή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια ή την ενημέρωση του παραπάνω περιεχομένου.

Οι χρήστες που ενδιαφέρονται για την σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων με την SG ή με άλλες εταιρείες του ομίλου Saint-Gobain, πρέπει να ζητήσουν επιβεβαίωση οποιασδήποτε πληροφορίας, δεδομένων ή προδιαγραφών, κατά περίπτωση, που αναφέρονται στον ιστότοπο, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι Χρήστες δεν μπορούν να βασίζονται στο Περιεχόμενο και, εάν προτίθενται να λάβουν αποφάσεις βάσει αυτού, πρέπει να ζητήσουν ρητά συγκεκριμένες πληροφορίες κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Σε κάθε περίπτωση, η SG, καθώς και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του ομίλου Saint-Gobain, είναι ελεύθερη να απαντήσει ή όχι σε αυτά τα αιτήματα.

Εν τέλει, η SG δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου, παραμένοντας η ενέργεια αυτή στην διακριτική της ευχέρεια.

 

  1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η SG είναι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος άδειας όλων των δικαιωμάτων βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον Ιστότοπο, το Περιεχόμενο του και τα υλικά που δημοσιεύονται σε αυτόν (παραδείγματος χάριν, ενδεικτικά, κείμενα, λίστες, εγχειρίδια, φωτογραφίες, εικονογραφήσεις, εικόνες, τεχνικά σχέδια, βίντεο, ήχος, διαφημιστικά κείμενα, εμπορικά σήματα, ονόματα τομέα, σχέδια, έργα ακόμα και όταν δεν καλύπτονται από δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, λογισμικό, βάσεις δεδομένων κ.λπ. - παρακάτω,Υλικά").

Τα δικαιώματα αυτά προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και τις διεθνείς συνθήκες.

Οι χρήστες εξουσιοδοτούνται να περιηγούνται στον Διαδικτυακό τόπο και να εκτυπώνουν ή να μεταφορτώνουν αντίγραφα των Περιεχομένων ή/και των Υλικών που περιέχονται σε αυτόν αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση, με μοναδικό σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και υπό τον όρο ότι δεν θα αφαιρούν επισημάνσεις για τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες σημειώσεις από το εκτυπωμένο ή μεταφορτωμένο υλικό.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου και/ή των Υλικών πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ρητά γραπτώς από την SG. Σε κάθε περίπτωση, η SG πρέπει να αναφέρεται ως ο μοναδικός κάτοχος όλων των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων των Υλικών και του Περιεχομένου, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε διευκρίνισης που η SG θεωρεί απαραίτητο να διατυπωθεί κατά την έκδοση της προαναφερόμενης άδειας.

Η χρήση, η αναπαραγωγή, ο διπλασιασμός, η αντιγραφή ή η διανομή του Περιεχομένου ή/και των Υλικών του Διαδικτυακού Τόπου για εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται και συνεπάγεται την ευθύνη του Χρήστη για λόγους που οφείλονται σε αυτό ή/και σε σχέση με τρίτους στους οποίους το Περιεχόμενο και/ή τα Υλικά γνωστοποιούνται ή μεταβιβάζονται, καθώς και για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από ή/και στους εν λόγω τρίτους.

 

 

  1. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο ιστότοπος διατίθεται δωρεάν και για ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Η SG δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος θα είναι διαρκώς διαθέσιμος.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρόσβαση στον Ιστότοπο επιτρέπεται σε προσωρινή βάση, η SG διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει, να διαγράψει, να διακόψει ή να τροποποιήσει, εν όλω ή εν μέρει, τον ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Επομένως η SG δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη προς τους Χρήστες, αν για οποιονδήποτε λόγο ο ιστότοπος δεν είναι διαθέσιμος, εν όλω ή εν μέρει.

Ετσι, η SG δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με το Περιεχόμενο και/ή τα Υλικά που υπάρχουν στον ίδιο τον Ιστότοπο.

Η SG αποποιείται ως εκ τούτου κάθε ευθύνης της, συμβατικού ή εξωσυμβατικού χαρακτήρα, έναντι του Χρήστη για ζημίες ή απώλειες που προέρχονται από ή συνδέονται με:

- μη διαθεσιμότητα ολόκληρου ή/και εν μέρει του διαδικτυακού τόπου

- την αδυναμία του Χρήστη να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο·

-χρησιμοποίηση περιεχομένου ή/και υλικών που περιέχονται στον ιστότοπο ή το να βασίζεται σε αυτά.

Αν ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, η SG δεν παρέχει καμία εγγύηση ως προς την απουσία ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν στους Χρήστες από την επίσκεψη σε αυτούς τους Διαδικτυακούς Τόπους, ακόμα και αν αυτοί είναι ιστότοποι άλλων εταιρειών του ίδιου του Ομίλου Saint-Gobain.

Η SG ζητά από τους χρήστες να ελέγξουν προσεκτικά το περιεχόμενό τους και το πεδίο εφαρμογής τους.

Σε περίπτωση που οι Χρήστες λάβουν έναν κωδικό αναγνώρισης, έναν κωδικό πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία λόγω της πρόσβασής τους στον Ιστότοπο και για λόγους ασφαλείας, οι τελευταίοι είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίζουν αυτές τις πληροφορίες ως απολύτως εμπιστευτικές και να μην τις γνωστοποιούν σε τρίτους.

Η SG, από την πλευρά της, διατηρεί ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να απενεργοποιήσει τον κωδικό αναγνώρισης ή / και τον κωδικό πρόσβασης, τον οποίο έχουν επιλέξει οι χρήστες ή τους έχει δοθεί από την SG, όταν οι Χρήστες δεν συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους.

Εάν ένας χρήστης γνωρίζει ή υποψιάζεται ότι κάποιο άλλο πρόσωπο γνωρίζει τον κωδικό αναγνώρισης ή τον κωδικό πρόσβασής του, πρέπει να ενημερώσει αμέσως την SG, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας GDPR.AH@saint-gobain.com.

 

 

  1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Οι χρήστες έχουν δικαίωμα να δημιουργούν συνδέσμους προς τον ιστότοπο, υπό τον όρο ότι αυτό γίνεται σωστά και δεν βλάπτει ούτε τη φήμη της SG ούτε τη φήμη άλλων εταιρειών του ομίλου Saint-Gobain και ότι ο Χρήστης δεν αποκομίζει κανένα αθέμιτο όφελος από αυτό.

Η SG διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα να μην επιτρέψει οποιονδήποτε σύνδεσμο προς τον ιστότοπό της φροντίζοντας, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για τις συνέπειες, να εφαρμόσει τις τεχνικές λύσεις που κρίνει καταλληλότερες για το σκοπό αυτό.

Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτονόητο ότι οι ιστότοποι στους οποίους επιτρέπονται συνδέσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το περιεχόμενο των παρόντων Όρων.

 

 

  1. ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ

Εάν οι Χρήστες χρησιμοποιούν μια λειτουργία που τους επιτρέπει να ανεβάσουν το δικό τους περιεχόμενο στον Ιστότοπο (στο εξής "Περιεχόμενο χρήστη") πρέπει να συμμορφώνονται με τους παρόντες Όρους Χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου.

Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι έναντι της SG για όλες τις ζημίες που θα μπορούσε να υποστεί η τελευταία σε σχέση με το Περιεχόμενο των Χρηστών.

Όλο το Περιεχόμενο Χρηστών που μεταφορτώθηκε στον Ιστότοπο θεωρείται μη εμπιστευτικό και η SG έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, να το αντιγράφει, να το διανέμει και να το γνωστοποιεί σε τρίτους για οποιονδήποτε σκοπό και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς οι χρήστες να έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν οτιδήποτε για οποιονδήποτε λόγο.

Η SG διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα αποκάλυψης της ταυτότητας των Χρηστών σε τρίτους που διαμαρτύρονται για παραβίαση πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας σε σχέση με το Περιεχόμενο Χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες ρητά αναγνωρίζουν την περίσταση κατά την οποία η SG δεν μπορεί να είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη έναντι τρίτων για το Περιεχόμενο Χρήστη που δημοσιεύεται στον Ιστότοπο.

Επομένως, η SG έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτάται από τους Χρήστες στον Ιστότοπο εάν, κατά τη γνώμη της, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης του Ιστότοπου. Οι απόψεις που εκφράζουν οι Χρήστες στον Ιστότοπο δεν αντιπροσωπεύουν, σε καμία περίπτωση και με κανέναν τρόπο, τις απόψεις της SG.

Αναφορικά με το Περιεχόμενο Χρήστη, σε κάθε περίπτωση, οι Χρήστες συμφωνούν ρητά να συμμορφώνονται με τους ακόλουθους κανόνες οι οποίοι θα ισχύουν ως εκ τούτου σχετικά με το προαναφερθέν Περιεχόμενο Χρήστη:

Περιεχόμενο χρήστη:

- πρέπει να είναι σωστό και αληθές, καθώς και να συμμορφώνεται πλήρως με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις·

- δεν πρέπει να περιέχει δυσφημιστικό ή άσεμνο ή προσβλητικό υλικό ·

- δεν πρέπει να υποκινεί διακρίσεις σε σχέση με τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία.

- δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας ή γενικά άλλα δικαιώματα τρίτων ή να βλάπτει το δικαίωμα των άλλων για προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.

- δεν πρέπει να περιέχει υλικό που περιέχει ιούς, δούρειους ίππους, σκουλήκια, λογισμικό παρακολούθησης, χρονικές βόμβες, λογισμικό διαφήμισης και, γενικά, άλλα κακόβουλα προγράμματα·

Σε κάθε περίπτωση και γενικότερα, οι Χρήστες, λόγω της αποδοχής αυτών των Όρων, υποχρεούνται να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο κατά τρόπο που να μην παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε διάταξη του ισχύοντος νόμου.

 

  1. ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Οι χρήστες συμφωνούν να αναλάβουν προσωπικά και απεριόριστα κάθε ευθύνη, για ζημιές (άμεσες και έμμεσες) και δαπάνες στις οποίες η SG μπορεί να υποβληθεί λόγω: (i) παραβίασης από τους Χρήστες αυτών των Όρων· (ii) αγωγές τρίτων που βασίζονται στη χρήση του Ιστότοπου ή/και του Περιεχομένου ή/και των Υλικών που διατέθηκαν από τους Χρήστες· (iii) αγωγές τρίτων που βασίζονται στο Περιεχόμενο Χρήστη που μεταφέρθηκε ή μεταφορτώθηκε από Χρήστες στον ίδιο τον Ιστότοπο.

 

  1. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Σε περίπτωση που οι χρήστες, σε ολόκληρο τον ιστότοπο, γράψουν τις δικές τους παρατηρήσεις ή/και τις δικές τους κριτικές στον ιστότοπο, ο τελευταίος είναι υπεύθυνος για την αυστηρή συμμόρφωση με αυτές τις διατάξεις.

Τα σχόλια και οι κριτικές θα πρέπει να επικεντρώνονται στα προϊόντα της Saint-Gobain καθώς και στις μεμονωμένες εμπειρίες χρήσης με περιγραφές των λόγων που τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν.

Συνεπώς, η SG διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή να αφαιρεί, όταν δημοσιεύονται, όλες τις κριτικές που χαρακτηρίζονται από:

- αισχρολογία, γλώσσα με διακρίσεις ή εκφράσεις που δεν είναι κατάλληλες για δημόσια συζήτηση·

- διαφήμιση, "spam" ή αναφορές σε άλλα προϊόντα, προσφορές ή ιστότοπους·

- προσωπικά δεδομένα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευθύνσεις URL, λογαριασμούς Twitter, αριθμούς τηλεφώνου, φυσικές διευθύνσεις ή άλλες μορφές στοιχείων επικοινωνίας·

- κρίσιμα ή κακόβουλα σχόλια σχετικά με άλλες κριτικές που δημοσιεύθηκαν στη σελίδα ή τους συντάκτες τους.

Σε όλη τον ιστότοπο η SG μπορεί να αποφασίσει να παρέχει διαδραστικές υπηρεσίες προς όφελος των χρηστών.

Εάν συμβεί αυτό, η SG παρέχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας, εάν υπάρχει συντονιστής και ποια μορφή συντονισμού χρησιμοποιείται.

Σε κάθε περίπτωση, η SG επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίζει, κατά περίπτωση, κατά πόσον είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί, ανάλογα με τον τύπο της προσφερόμενης υπηρεσίας, εάν είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί η παρέμβαση ενός συντονιστή (συμπεριλαμβανομένου του τύπου συντονισμού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί) ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση, η SG δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να εποπτεύει, να παρακολουθεί ή να συντονίζει τις διαδραστικές υπηρεσίες που προσφέρονται στον Ιστότοπο και αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση διαδραστικών υπηρεσιών από τους Χρήστες κατά παράβαση του περιεχομένου αυτών των Όρων και αυτό, ακόμη και αν διαδραστική υπηρεσία συντονίζεται.

Η χρήση διαδραστικών υπηρεσιών από ανηλίκους υπόκειται στη συγκατάθεση του προσώπου που ασκεί τη γονική μέριμνα. Όταν οι διαδραστικές υπηρεσίες συντονίζονται, η SG θα ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με τον συντονιστή σε περίπτωση ανάγκης.

 

9-ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ

Η SG διατηρεί το δικαίωμα να καθορίσει, κατά την κρίση της, εάν έχει σημειωθεί παραβίαση αυτών των όρων κατά τη χρήση του Δικτυακού Τόπου.

Όταν συμβεί αυτό, η SG έχει το δικαίωμα να λάβει τα μέτρα που κρίνει καταλληλότερα.

Σε κάθε περίπτωση, η παράλειψη συμμόρφωσης με το περιεχόμενο αυτού του εγγράφου συνιστά παραβίαση και μπορεί να έχει τις ακόλουθες συνέπειες: άμεση, προσωρινή ή μόνιμη ανάκληση του δικαιώματος του Χρήστη να χρησιμοποιεί το ιστότοπο· την άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υλικού που φορτώθηκε από τον Χρήστη στον Ιστότοπο· την έναρξη δικαστικής διαδικασίας εναντίον ενός Χρήστη με αγωγή αποζημίωσης και επιστροφής των δικαστικών εξόδων που πραγματοποιήθηκαν· κοινοποίηση των πληροφοριών στις αρμόδιες αρχές, όταν αυτό είναι αναγκαίο ή ενδεδειγμένο.

Η SG δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για συνέπειες που προκύπτουν από ενέργειες που έγιναν σε περίπτωση παραβίασης του παρόντος εγγράφου.

 

10-ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτοί οι Όροι και οι νομικές σχέσεις με τους Χρήστες διέπονται από το δίκαιο της Ιταλικής Δημοκρατίας.

Για οποιαδήποτε εγγενή διαμάχη, που απορρέει ή συνδέεται με τους παρόντες Όρους ή τη χρήση του Ιστότοπου, είναι αποκλειστικά αρμόδια τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.